JP management partner - professionel rådgiver

adresse billedeJP management partner A/S

Svalegaarden
Einar Packnessvej 2
DK - 9000 Aalborg

Telefon +45 98 10 12 13
Fax +45 98 10 11 71

 

Bestyrelsesrekruttering

Corporate Governance
Professionalisme

nyt logo

Svalegaarden Ýstlige sideIfølge Nørby-udvalgets anbefalinger for god selskabsledelse i Danmark skal bestyrelsen varetage den overordnede strategiske ledelse, den finansielle og ledelsesmæssige kontrol af selskabet samt løbende vurdere direktionens arbejde. Bestyrelsens væsentligste opgaver er:

  • At fastlægge de overordnede mål og strategier og følge op på disse.
  • At sikre klare retningslinier for ansvarlighed, ansvarsfordeling, planlægning og opfølgning samt risikostyring.
  • At udvælge en kvalificeret direktion, fastlægge direktionens ansættelsesforhold, herunder udarbejde retningslinier for udvælgelse og sammensætning af direktionen samt sikre, at direktionens aflønning afspejler de resultater, den opnår.
  • At sikre der er gode og konstruktive relationer til selskabets interessenter.

Det er naturligvis væsentligt, at bestyrelsen er sammensat således, at den på en effektiv og fremadrettet måde er i stand til at varetage sine ledelsesmæssige, herunder de strategiske opgaver i selskabet, og samtidig være en konstruktiv og kvalificeret sparringspartner for direktionen. Det er ligeledes væsentligt, at bestyrelsen altid handler uafhængigt af særinteresser. Bestyrelsen må løbende sikre sig, at dens sammensætning og arbejdsform afspejler de krav, selskabets aktuelle situation og forhold afspejler.

Svalegaarden svalegangRekruttering og valg af bestyrelsesmedlemmer bør varetages med samme professionalisme, grundighed og ansvarlighed som ved rekruttering af direktionen og topledelse.

Rekrutteringsprocessen bør således bygge på en grundig foranalyse, der afspejler virksomhedens strategiske udfordringer og mål samt en kvalifikationsprofil, der matcher den samlede bestyrelses kompetencer.

Hos JP management partner gennemføres bestyrelsesrekruttering med samme grundige og professionelle proces, som beskrevet under Search & Selection.

Kontakt direktør Jens Peter Kristensen, JP management partner A/S for drøfte selskabets bestyrelsessammensætning.